Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Zobacz również
Plan działań upowszechniających

Charakterystyka podejmowanych działań Grupy docelowe
Administracja internetowym punktem konsultacji i upowszechnienia idei wirtualnych laboratoriów (www.laboratoria.wsl.com.pl) Wszystkie grupy docelowe
Publikacja informacji upowszechniających ideę wirtualnych laboratoriów w wiodącej prasie ogólnopolskiej. Wszystkie grupy docelowe
Publikacja informacji upowszechniających ideę wirtualnych laboratoriów w prasie logistycznej i oświatowej (2011-2012).  Wszystkie grupy docelowe
Zamieszczenie baneru informującego o projekcie na portalach edukacyjnych. Wszystkie grupy docelowe
Dystrybucja plakatu informującego o projekcie wśród 49 szkół zakwalifikowanych do projektu.  Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Prezentacja produktu podczas wycieczek organizowanych do WSL w ramach programu "WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH" przez cały rok akademicki: Lista wycieczek, podczas których zaprezentowano projekt.  Użytkownicy, Odbiorcy
Budowa bazy mediów społecznych i logistycznych, które mogą być zainteresowane projektem (zrealizowano w okresie lipiec-wrzesień. Baza w posiadaniu specjalisty ds. upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki oświatowej). Wszystkie grupy docelowe
Przekazywanie informacji o projekcie do mediów - cykliczne sporządzanie informacji prasowych w całym okresie trwania projektu.  Użytkownicy, Odbiorcy
Zgłoszenie projektu do Konkursu "Innowacje w logistyce" organizowanego przez czasopismo logistyczne EUROLOGISTICS - zrealizowano w październiku 2010.  Użytkownicy, Odbiorcy
Stworzenie informatora o projekcie.  Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Produkcja stojaków roll-up i ścianki pop-up promujących projekt podczas wszelkich wydarzeń - konferencji, spotkań, warsztatów, debaty, itd.  Użytkownicy, Odbiorcy, Decydenci
Przeprowadzenie wizyt badawczych w szkołach, podczas których prowadzono konsultacje m.in. zwiększające wiedzę o projekcie. Użytkownicy, Decydenci
Przeprowadzenie badań dotyczących oczekiwań nauczycieli wobec Wirtualnych Laboratoriów, a przez to upowszechnianie wiedzy o projekcie. Użytkownicy
Przeprowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu prowadzenia Wirtualnych Laboratoriów. Użytkownicy
Przygotowanie internetowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia Wirtualnych Laboratoriów. Użytkownicy
Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych dotyczących opracowanych założeń i modeli.  Użytkownicy
Opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych z poziomu wirtualnych laboratoriów dla laboratorium magazynowego oraz laboratorium spedycyjno-logistycznego. Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie skryptu dla laboratorium magazynowego i laboratorium spedycyjno-logistycznego. Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie podręcznika dla nauczycieli ułatwiającego im pracę z Wirtualnymi Laboratoriami. Użytkownicy
Przekazanie wniosków z przeprowadzonych spotkań z nauczycielami, tzw. "Katalog dobrych praktyk" na temat projektu. Użytkownicy
Opracowanie raportu o rzeczywistych efektach testowanego produktu i katalogu pożądanych modyfikacji produktu. Użytkownicy
Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych na etapie budowy produktu finalnego. Użytkownicy
Opracowanie katalogu modyfikacji i sposobu ich implementacji do produktu finalnego. Użytkownicy
Opracowanie. wersji finalnej pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych z poziomu wirtualnego LLSiM - dla laboratorium logistyczno - spedycyjnego i laboratorium magazynowego. Użytkownicy
Opracowanie wersji finalnej skryptu dla laboratorium magazynowego oraz laboratorium logistyczno-spedycyjnego (materiał teoretyczny i ćw. do prowadzonych zajęć. Użytkownicy, Odbiorcy
Opracowanie wersji finalnej podręcznika dla nauczycieli ułatwiającego im pracę z wirtualnym LLSiM. Użytkownicy
Opracowanie wersji finalnej internetowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia wirtualnego LLSiM. Użytkownicy
Produkcja materiałów upowszechniających i wdrażających innowacje do szkół. Użytkownicy, Decydenci
bottom02