Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Zobacz również
Grupy docelowe

1) Użytkownicy
Użytkownikami produktu i zarazem działań z zakresu upowszechniania są nauczyciele prowadzący lekcje na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne oraz laboratorium magazynowe. Dobór tej grupy docelowej wynika z faktu iż to właśnie nauczyciele uczący tych przedmiotów będą wykorzystywać w pracy z młodzieżą Wirtualne Laboratoria. W wymiarze testowym będzie to 49 nauczycieli z 49 szkół testujących. W wymiarze upowszechnienia i włączenia w ramach projektu - 240 nauczycieli. Zostanie zorganizowanych 16 warsztatów, a w każdym udział weźmie 15 nauczycieli, co daje liczbę 240. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie pośród potencjalnie wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych, których wg GUS jest obecnie 67774. Tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego.

2) Odbiorcy
Odbiorcami produktu i zarazem działań z zakresu upowszechniania są uczniowie kształcący się na kierunkach: technik logistyk lub technik spedytor. Dobór tej grupy docelowej wynika z faktu, iż to uczniowie będą zdobywać wiedzę w oparciu o Wirtualne Laboratoria. W wymiarze testowym będzie to 2940 uczniów. Liczba ta powstała z następującego wyliczenia: średnio w klasie jest 30 uczniów, dwa roczniki będą przeprowadzały testy, a szkół testujących jest 49 (Iloczyn 30x2x49). Uczniom tym upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie pośród potencjalnie wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych kierunków zawodowych, których wg danych GUS jest obecnie 948776. Tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów. Ogólna liczba szkół, które kształcą w Polsce na kierunkach: technik logistyk i technik spedytor, wynosi 568.

3) Decydenci
Decydentami produktu są dyrektorzy szkół kształcących na kierunkach: technik logistyk lub technik spedytor. To od ich bezpośrednich decyzji zależy czy Wirtualne Laboratoria zostaną wprowadzone jako narzędzie kształcenia na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne i laboratorium magazynowe, na stałe. Wśród dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach: technik logistyk i technik spedytor, upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnego narzędzia edukacyjnego. W wymiarze docelowym upowszechnianie odbywać się będzie wśród dyrektorów szkół kształcących w ogóle w kierunkach zawodowych, w których można wykorzystać Wirtualne Laboratoria i tej grupie docelowej upowszechniana będzie wiedza z zakresu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów.

4) Liderzy opinii społecznej
Pod tak zdefiniowaną grupą odbiorców działań z zakresu upowszechniania rozumie się przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego, samorządów terytorialnych oraz bibliotek pedagogicznych, a także inne osoby mogące mieć wpływ na wprowadzenie produktu do głównego nurtu polityki oświatowej. Z tą grupą docelową komunikacja odbywać się będzie przy użyciu niekomercyjnych kanałów upowszechniania, w tym przede wszystkim kontakt osobisty oraz budowania wizerunku Wirtualnych Laboratoriów w oparciu o współpracę z mediami.

bottom02