Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Zobacz również
Plan działań - mainstreaming

Charakterystyka podejmowanych działań Grupy docelowe
Opracowanie założeń dotyczących możliwości oraz formy tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia. Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie instrukcji budowy i eksploatacji Wirtualnego LLSiM. Użytkownicy, Decydenci
Opracowanie założeń metodologicznych i technicznych tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia. Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Stworzenie katalogu kierunków nauczania, w których możliwe będzie wykorzystanie wirtualnych laboratoriów. Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie filmu instruktażowego ułatwiającego włączenie innowacji do głównego nurtu polityki oświatowej. Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Opracowanie założeń metodologicznych i technicznych tworzenia wirtualnych laboratoriów dla innych kierunków kształcenia. Użytkownicy, Decydenci, Liderzy opinii
Produkcja materiałów upowszechniających i wdrażających innowacje do szkół. Użytkownicy, Decydenci
Wysyłka materiałów projektowych do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Liderzy opinii
Przeprowadzenie trzydniowych warsztatów z nauczycielami w stolicy każdego województwa -przyjęcie i dyfuzja innowacji. Użytkownicy, Decydenci
Przeprowadzenie jednodniowej ogólnopolskiej debaty dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach zawodowych. Decydenci
Opracowanie i rozpowszechnienie wniosków z przeprowadzonej debaty. Użytkownicy, Decydenci i Liderzy opinii
bottom02