Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
  • czym są wllsim
  • idea wirtualnych laboratoriów

 

Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym, stworzonym w odpowiedzi na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunku technik logistyk i technik spedytor. W oparciu o system Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych, uczniowie mają pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w ich późniejszej pracy. WLLSiM to nie tylko praktyczniejsza nauka zawodu, ale również elastyczne podejście do potrzeb edukacyjnych. Zastosowane rozwiązania pozwalają na samodzielną naukę w oparciu o podręczniki i inne materiały dydaktyczne dostępne na stronie projektu oraz przekazane do szkół, które pracują w oparciu o to innowacyjne rozwiązanie.

 

W ramach projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" 49 szkół kształcących w zawodzie technik logistyk z obszaru całego kraju będzie w ramach II etapu projektu testować innowacyjne narzędzie edukacyjne do realizacji zajęć w ramach dwóch przedmiotów: laboratorium logistyczno-spedycyjne oraz laboratorium magazynowe (okres testu: styczeń 2011 r. - czerwiec 2011 r.). Opracowanie Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM) oraz ich wdrożenie będzie przełożeniem na faktyczną realizację założeń generowanej innowacji, to jest nowej metody kształcenia poprzez wykorzystywanie Wirtualnych Laboratoriów.

Rdzeniem informatycznym WLLSiM będzie oprogramowanie biznesowe klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Oprogramowanie wykorzystane w projekcie zostało udostępnione nieodpłatnie przez firmę Epicor. Uczniowie będę uczyć się w oparciu o system Epicor iScala. Jedną z głównych zalet projektu jest fakt, że system Epicor iScala jest na co dzień wykorzystywany przez przedsiębiorstwa we wspomaganiu działalności gospodarczej (np. Scania, Energizer, Elektrolux). Szkoły będą więc uczyć na bazie oprogramowania, którego znajomość da uczniom wiedzę możliwą do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej lub/i ułatwi im kontynuację nauki na studiach. Udostępnienie szkołom tego oprogramowania nastąpi zgodnie z ideą Wirtualnych Laboratoriów, to znaczy: szkoły współużytkować będą przygotowane środowisko wirtualne złożone z oprogramowania biznesowego dostosowanego do potrzeb edukacyjnych, baz danych pozwalających z jego wykorzystaniem realizować założenia podstaw programowych oraz materiałów pozwalających na bezproblemowe korzystanie z WLLSiM - podręcznika dla nauczycieli, podręczników dla uczniów, prezentacji Flash uzupełniających zakres treści dydaktycznych, szkoleń multimedialnych dla nauczycieli oraz szkolenia stacjonarne.

W dużym uproszczeniu główną zasadę kształtowania informatyczno-technicznej strony projektu można scharakteryzować jako, jak najbardziej racjonalny i efektywny dobór środków materialnych i rozwiązań technologicznych dla zapewnienia wirtualnego wymiaru całego przedsięwzięcia.

Do realizacji celów projektu wykorzystywanych jest 5 fizycznych serwerów tworzących centrum przetwarzania, umieszczonych w centrum kolokacyjnym, którego pomieszczenia spełniają ściśle określone warunki bezpiecznej eksploatacji. Centrum przetwarzania zawiera w sobie środowisko systemów biznesowych i środowisko zarządzania serwisem. Środowisko systemów biznesowych zapewnia szkołom uczestniczącym w projekcie wykonywanie ćwiczeń i zadań w oparciu o system ERP. Dostępne będą tam również materiały dydaktyczne umieszczone odpowiednio pod dane jednostki lekcyjne. Środowisko zarządzania serwisem ma na celu zapewnienie wysokiej jakości wsparcia technicznego i merytorycznego dla nauczycieli korzystających z Wirtualnych Laboratoriów.

W skład środowiska systemów biznesowych wchodzą 4 fizyczne serwery, na których zainstalowane są wirtualne serwery. Na każdym fizycznym serwerze zainstalowany jest jeden wirtualny serwer aplikacji Epicor iScala - Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP, który jednocześnie pełni rolę serwera terminali - oraz jeden wirtualny serwer bazodanowy MSSQL obsługujący aplikację ERP. Każdy fizyczny serwer, zawierający wirtualny serwer aplikacji i wirtualny serwer bazodanowy, jest dedykowany 12 szkołom, poza jednym, na którym pracuje 13 szkół.

Serwer terminali, stanowi bramę dostępową dla użytkowników chcących skorzystać z aplikacji. Innymi słowy, użytkownicy (nauczyciele i uczniowie) łączą się z Wirtualnymi Laboratoriami opartymi na systemie klasy ERP poprzez pulpit zdalny. Po wpisaniu odpowiedniego adresu internetowego, podaniu nazwy użytkownika i hasła, uruchamiana jest bezpieczna, szyfrowana sesja terminalowa. Użytkownik połączony ze zdalnym serwerem odnosi wrażenie, że pracuje na lokalnym komputerze, jednak wszelkie operacje wykonywane przez niego są przetwarzane na serwerze, a na komputerze lokalnym widzi tylko przesyłany przez sieć obraz, sygnały wysyłane za pomocą myszki i klawiatury.

Zastosowana technologia zdalnego pulpitu zapewnia niezależność sprzętową i programową. Do Wirtualnych Laboratoriów można się logować z różnej klasy komputerów (nawet z tych starszych i wydajnościowo słabszych), nie wymusza ona także posiadania określonych wersji oprogramowania systemowego. Użytkownikami platformy mogą być użytkownicy różnych wersji systemu Windows, Linuksa, a nawet systemu Macintosh (Mac OS). Wszystkiego, czego potrzebują szkoły, to łącze internetowe i laboratoria wyposażone w stacje robocze mogące łączyć się z Internetem.

Środowisko zarządzania serwisem zlokalizowane jest na jednym serwerze fizycznym. W jego skład wchodzi nowoczesna aplikacja ITSM (system zarządzania incydentami informatycznymi), zainstalowana na wirtualnym serwerze aplikacji, która pozwoli na szybkie i usystematyzowane wsparcie użytkowników Wirtualnych Laboratoriów.

Wsparcie użytkowników Wirtualnych Laboratoriów jest świadczone zarówno od strony czysto technicznej (w przypadku wystąpienia awarii sprzętu lub oprogramowania) jak i od strony merytorycznej (obejmującej wszelką pomoc związaną z użytkowaniem skomplikowanej aplikacji jaką jest Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP). Wszystkie incydenty, które wystąpią podczas eksploatacji platformy będą zapisywane do bazy danych zaimplementowanej na osobnej maszynie wirtualnej. Dzięki temu powstaje cenna baza wiedzy, która w przyszłości znacząco skróci czas reakcji na powstające problemy, oraz pozwoli korygować i udoskonalać model budowy i wykorzystania Wirtualnych Laboratoriów.

Wykorzystanie Internetu do zajęć szkolnych wymaga zastosowania bardzo restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa. W celu ochrony przed atakami z zewnątrz obydwa środowiska (biznesowe i zarządzania serwisem) są odizolowane od reszty "wirtualnego świata". Zewnętrzne adresy internetowe posiadają tylko wirtualne serwery terminali oraz serwer ITSMa. Odpowiednio zabezpieczona brama dostępowa oraz firewall umożliwiają połączenia do wewnątrz Wirtualnych Laboratoriów tylko z autoryzowanych adresów internetowych, czyli adresów IP szkół biorących udział w projekcie. Każda szkoła ma dostęp tylko do jednego serwera. Przed potencjalnym atakiem złośliwego oprogramowania serwery terminali chroni oprogramowanie antywirusowe.

Oprócz zagrożeń zewnętrznych mogą wystąpić również zagrożenia od wewnątrz, czyli wszystkie niepożądane zachowania użytkowników Wirtualnych Laboratoriów.

Należą do nich między innymi próby ingerencji w zmiany ustawień systemowych serwera terminali, próby wgrywania niedozwolonego oprogramowania na serwery terminali, pokusa uruchomienia innych programów niż te, które są dedykowane użytkownikom. W tym celu skonfigurowane zostały polityki bezpieczeństwa uniemożliwiające wszelkie niedozwolone próby ingerencji w system serwera terminali. Polityki bezpieczeństwa są zbudowane w oparciu o zaimplementowane w systemie Windows zasady grup. Dzięki wdrożeniu usługi Active Directory można skutecznie zabezpieczyć serwery terminali oraz w sposób kontrolowany wdrożyć bezpieczną autoryzację użytkowników podczas logowania, jak również prowadzić monitoring aktywności użytkowników. Bezpieczeństwo platformy, to także skuteczna polityka kopii zapasowych. Kopie wszystkich maszyn wirtualnych składowane są na dedykowanych zasobach dyskowych. Dzięki temu, nawet w przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, możemy w krótkim czasie odtworzyć całe wirtualne środowisko na innym serwerze fizycznym i po krótkiej przerwie udostępnić je użytkownikom.

bottom02