Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
  • lokalizacja szkół
  • katalog szkół
W procesie rekrutacji szkół testujących, do udziału w projekcie zgłosiło się 57 szkół z obszaru całego kraju (deklaracje, które wpłynęły do 17 marca 2010r.). Zaistniała konieczność wyłonienia 49 szkół testujących innowację zgonie z założoną we wniosku o dofinansowanie projektu zasadą równomiernego rozmieszczenia pprzestrzennego szkól oraz zasadą udziału w projekcie szkół z obszarów problemowych (reprezentatywnośc grupy testującej innowację). Zastosowane w procedurze wyboru kryteria przestrzenne i statystyczne pozwoliły na wyłonienie grupy 49 szkół z obszaru całej Polski.

bottom02
Zobacz również
bottom02