Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZSŁT nr 3 im. prof. S. Fryzego w Gliwicach

Adres: ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice
Telefon: (032) 231 36 12
e-mail: zsl@zsl.gliwice.pl
Strona internetowa: www.zsl.gliwice.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2008 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 95 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik
bottom02