Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZSP nr 1 w Łęczycy

Adres: ul. Ozorkowskiego Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
Telefon: (024) 721 23 41
e-mail: zsp1@oswiata.org.pl
Strona internetowa: www.zsp1.oswiata.org.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2006 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 98 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik organizacji usług gastronom., technik budowlaniec, technik hotelarstwa, kucharz, Liceum profilowane o kierunkach: transportowo-spedycyjny, usługowo-gospodarczy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
bottom02