Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZSA im. Gen. D. Chłapowskiego w Rogoźnie

Adres: ul. Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn
Telefon: (068) 384 21 30
e-mail: zszwol@kki.pl
Strona internetowa: www2.kki.pl/zszwol/
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2007 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 33 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik ekonomista, budownictwa, architektury krajobrazu, agrobiznesu, administracji, informatyk
bottom02