Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
CKUiP w Zielonej Górze

Adres: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra
Telefon: (068) 453 01 33
e-mail: cku@cku.zgora.pl
Strona internetowa: www.cku.zgora.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2008 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 39 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik administracji, technik górnictwa otworowego, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca
bottom02