Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą

Adres: ul. Piastowska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: (095) 752 32 24
e-mail: administrator@liceum-kostrzyn.com
Strona internetowa: www.liceum-kostrzyn.com
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2008 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 68 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): Technikum: Ekonomiczne, Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
bottom02