Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZSP im. gen. W. Sikorskiego w Sulechowie

Adres: ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów
Telefon: (068) 457 56 61
e-mail: sekretariat@zsp-sulechow.edu.pl
Strona internetowa: www.zsp-sulechow.edu.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2007 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 121 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik informatyk, technik mechatronik, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik ekonomista, szkoła policealna dla dorosłych (technik logistyk), zasadnicza szkoła zawodowa - kucharz małej gastronomii, sprzedawca, monter mechatronik, klasy wielozawodowe
bottom02