Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
foto
ZS nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Adres: Osiedle Zachód B15/a, 73-110 Stargard Szczeciński
Telefon: (091) 573 43 04
e-mail: sekretariat@zs2-stargard.edu.pl
Strona internetowa: www.zs2-stargard.edu.pl
Kierunek technik logistyk realizowany: od 2006 roku
Liczba uczniów w klasach logistycznych: 133 uczniów

Informacje: (potencjalne inne kierunki do zastosowania tej metody kształcenia): technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
bottom02