Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Podlaskiego / Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

opis projektu: Opracowanie i wdrożenie w gimnazjach innowacyjnych rozwiązań programowych i metodycznych umożliwiających uczniom wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w uczeniu się przedmiotów matematycznych i przyrodniczych (matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia) poprzez scenariusze lekcji, szkolną platformę e-learningową i szkolenie nauczycieli; Multimedialne Mobilne Centrum Dydaktyczne.
bottom02