Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik...

nazwa beneficjenta: Gmina Gorlice / Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Gminy Gorlice

opis projektu: Narzędzia dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) w trybie pracy pozalekcyjnej: platformy e-lerningowe w szkołach, zajęcia wyjazdowe, kontakt z uczelniami, wymiana doświadczeń między szkołami, praca metodą projektu.
bottom02