Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk...

nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Międzynarodowej - Wrocław

opis projektu: Innowacyjne, przetestowane programy nauczania i metody pracy wspierające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (7 kompleksowych zestawów programów nauczania dla uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej do matury opartych na ścisłej współpracy z psychologami), zaadaptowanie rozwiązań z Obwodu Leningradzkiego.
bottom02