Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów oraz wizualizację

nazwa beneficjenta: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

opis projektu: Opracowanie nowej metodyki nauczania chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, obejmującej modernizację programu nauczania, wzbogacenie środków dydaktycznych poprzez wizualizacje, powiązanie nauczanych treści z praktyką, wprowadzenie metod aktywizujących uczniów, zwiększających kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
bottom02