Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Od pierwszoklasisty do noblisty - nowatorskie rozwiązania programowe i innowacje metodyczne...

nazwa beneficjenta: Centrum Promocji Podlasia, partner: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

opis projektu: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych ze scenariuszami zajęć, pytaniami do sprawdzianów. Ponadto stworzenie instrukcji wskazującej metody dydaktyczne w celu przeprowadzenia eksperymentu naukowego(wraz z instruktażową płytą CD).
bottom02