Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych...

nazwa beneficjenta: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

opis projektu: Stworzenie nowoczesnej, scentralizowanej platformy e-learningowej udostępniającej materiały dydaktyczne (konspekty lekcji, filmy z wypraw naukowych, kursy e-learningowe) z zakresu geografii, chemii, fizyki, informatyki i jęz. angielskiego, przygotowywane przez pracowników naukowych Instytutów PAN, skierowane do wszystkich szkół na terenie Polski. Ponadto powstaną płyty multimedialne z wersją demo platformy, podręcznik metodyczny dot. e-learningu dla nauczycieli, przyrodniczy portal internetowy.
bottom02