Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrożenia nowego przedmiotu...

nazwa beneficjenta: Eurolink-Elbląskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych, partnerzy: Uniwersytet Gdański

opis projektu: Stworzenie Zintegrowanego Programu Nauczania i Oceniania nowego przedmiotu: Zajęcia Praktyczno-Badawcze, w klasach 5 i 6 SP oraz 1-3 gimnazjum. Ponadto stworzenie wielojęzycznej, wielopoziomowej Interaktywnej Platformy Internetowej umożliwiającej prowadzenie zajęć z zastosowaniem najnowszych technologii (WEB 2.0). Ponadto połączenie ZPNiO z IPI.
bottom02