Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"; partner: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

opis projektu: narzędzia wspomagające nauczanie przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimnazjalnych: 1) kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej wraz z narzędziami elektronicznymi, podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli i filmem instruktażowym 2) elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego
bottom02