Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Przedsiębiorcze szkoły

nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

opis projektu: Pakiet narzędzi do wykorzystania na lekcjach z zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych: edukacyjna gra symulacyjna Wirtualny Doradca i Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, scenariusze lekcji, dostęp do kursu dot. zakładania własnej działalności prowadzonego przez partnera zagranicznego.
bottom02