Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
INTERBLOK

nazwa beneficjenta: Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego; partner: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

opis projektu: Narzędzie - zintegrowany program blokowego nauczania INTERBLOK do nauczania w gimnazjum przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki wraz z produktami pośrednimi: programem certyfikowania nauczycieli, instrukcją pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, scenariuszami zajęć interdyscyplinarnych (projekty eksperymentalne), propozycjami problemów badawczych do samodzielnego rozwiązania przez ucznia, prototypami urządzeń, grą ekonomiczną, edukacyjnym portalem internetowym.
bottom02