Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Żyj twórczo - zostań M@t.e-MANIAKIEM

nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

opis projektu: Działania nakierowane na wsparcie uczniów gimnazjów i liceów; opracowanie Kompleksowego Modelu Kształtowania Kompetencji Kluczowych obejmujący system diagnozy kompetencji kluczowych uczniów (w zakresie matematyki, ICT, przedsiębiorczości), system monitorowania rozwoju kompetencji, system motywowania uczniów, innowacyjne pomoce i materiały dydaktyczne (np. scenariusze lekcji nieszablonowych, e-learning, gry strategiczne).
bottom02