Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Matematyka innego wymiaru - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży

nazwa beneficjenta: Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mające na celu podniesienie atrakcyjności nauczania matematyki poprzez organizację Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży "Kwadratura Koła", akcja zadań w magicznej krainie Kwadratolandii (nietypowa fabuła przygody), tworzenie w szkołach ELITMAT TEAM - drużyn elitarnej matematyki., ELITMAT LEADER - szkolenie nauczycieli w zakresie nauczania matematyki, wymiar ELITMAT SPACE - portal matematyczny dostępny dla wszystkich.
bottom02