Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie, innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości...

nazwa beneficjenta: PWN.pl sp. z o.o., Wrocław; partner: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół ponadgimnazjalnych: nowatorskie program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dostosowane do trendów europejskich, opracowanie portalu przedsiębiorczości, gier symulacyjnych i zarządczych, e-podręczników; program dostosowany do specyfiki trzech typów szkół: LO, techników i ZSZ.
bottom02