Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

nazwa beneficjenta: Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe sp. z o.o., Warszawa

opis projektu: Narzędzia skierowane do szkół ponadgimnazjalnych: nowatorski program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości składający się z części teoretycznej (treść lekcji) oraz praktycznej (gry strategiczne) + program szkolenia nauczycieli realizowany w formie e-learningu z wykorzystaniem telewizji internetowej.
bottom02