Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje o szkole
Kolegium Śniadeckich - innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych

nazwa beneficjenta: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej we Wrocławiu, partner: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

opis projektu: Wdrożenie w liceach metody nauczania i uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez uczenie się wyprzedzające z intensywnym wykorzystaniem platformy edukacyjnej (innowacja w obszarze procesu uczenia się i nauczania), scenariusza zajęć (15) z wykorzystaniem metody projektowej, problemowej oraz dyskusji w zakresie przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia; multimedialne materiały dydaktyczne
bottom02