Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
partner


L-Systems jest firmą powołaną przez doświadczonych konsultantów, którzy przeprowadzili wiele wdrożeń systemów ERP zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Misją firmy jest zbudowanie spójnego programu nauczania pokazującego jak zintegrowane systemy informatyczne wspomagają działanie przedsiębiorstwa poprzez stworzenie warunków uczelniom wyższym i szkołom ponadgimnazjanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze zintegrowanych systemów biznesowych.

Ponadto, L-Systems świadczy usługi konsultingowe głównie firmom produkcyjnym, które zamierzają wybrać system klasy ERP lub które chcą usprawnić funkcjonowanie obecnie używanego systemu.

Więcej informacji na stronie: www.l-systems.pl

bottom02
Zobacz również
bottom02