Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
Rozpoczynamy nowy rok szkolny!
 
Po przerwie wakacyjnej Wirtualne Laboratoria powracają - zapraszamy do prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjne narzędzie i metodę ksztalcenia z wykorzystaniem w pełni funkcjonalnego systemu klasy ERP (Epicor iScala) oraz pakietu elektronicznych pomocy dydaktycznych.
 
Przypominamy, że Wirtualne Laboratoria zajęły pierwsze miejsce w kategorii szkolnictwo zawodowe wśród projektów realizowanych w latach 2007-2013 w konkursie "Szkoła się opłaca" organizowanym przez MEN. Tym samym WL należy zaliczyć do narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Dzięki temu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania UE na zakup WL dla szkoły.
 
W tym roku szkolnym dołączają do nas nowe szkoły i nowi uczniowie!
 
Nauczycieli zapraszamy na pierwsze szkolenie z obsługi WL, które odbędzie się na początku października w WSL (więcej informacji wkrótce) oraz do zapoznawania się z materiałami dla nauczycieli, dostępnymi z poziomu strony internetowej WL.
01.09.2019
bottom02