Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
Szkolenie dla nauczycieli

 

 

Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla nauczycieli z obsługi Wirtualnych Laboratoriów w roku szkolnym 2018/2019.

 
Szkolenie odbędzie się dnia 28.09.2018 (piątek) w godzinach 9:00-16:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
 
Zakres szkolenia obejmował będzie podstawy pracy z systemem, stąd przeznaczone jest ono w pierwszej kolejności dla nauczycieli z nowych szkół oraz dla nauczycieli, którzy mają trudności z podstawowym zakresem obsługi Wirtualnych Laboratoriów. Szkolenie przeprowadzi instruktor z firmy L-Systems.
 
Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko delegowanego nauczyciela oraz nazwę szkoły należy przesłać emailem na adres pawel.lewandowski@wsl.com.pl do dnia 21.09.2018 r. W szkoleniu może brać udział maksymalnie dwóch nauczycieli z danej szkoły.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. WSL nie pokrywa kosztów dojazdów oraz ewentualnych noclegów.
 

 

11.09.2018
bottom02