Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Materiały dla uczniów
Drugie szkolenie dla nauczycieli

 

 

Zapraszamy na drugie szkolenie dla nauczycieli z obsługi Wirtualnych Laboratoriów w roku szkolnym 2016/2017.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 27.01.2017 (piątek) w godzinach 9:00-16:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

 

Zakres szkolenia obejmował będzie podstawy pracy z systemem, stąd przeznaczone jest ono przede wszystkim dla nauczycieli z nowych szkół oraz dla nauczycieli, którzy mają trudności z podstawowym zakresem obsługi Wirtualnych Laboratoriów. Szkolenie przeprowadzi instruktor z firmy L-Systems.

 

Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko delegowanego nauczyciela oraz nazwę szkoły należy przesłać emailem na adres pawel.lewandowski@wsl.com.pl do dnia 23.01.2017 r. W szkoleniu może brać udział maksymalnie dwóch nauczycieli z danej szkoły. Dokładne informacje na temat szkolenia przesłane zostaną w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.

 

 

11.01.2017
bottom02