Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
  • upowszechnienie
  • mainstreaming

 

Celem działań upowszechniających jest zwiększanie wiedzy na temat funkcjonowania i zalet Wirtualnych Laboratoriów wśród zdefiniowanych grup docelowych projektu: użytkowników, odbiorców, a także decydentów. Istotną grupą docelową działań z zakresu upowszechniania stanowią również liderzy opinii społecznej, którzy - w późniejszym czasie - w istotny sposób mogą wesprzeć włączenie produktu do głównego nurtu polityki oświatowej. Działania upowszechniające w projekcie są prowadzone w sposób komercyjny i niekomercyjny. Ten pierwszy dotyczy wszystkich działań, na które przewidziano we wniosku środki budżetowe. Działania niekomercyjne są prowadzone bez dodatkowych kosztów - przy wykorzystaniu wiedzy i narzędzi Beneficjenta.

Działania upowszechniające projektu stwarzają grunt pod późniejsze działania mające na celu włączenie produktów finalnych do głównego nurtu polityki oświatowej.

Działania z zakresu upowszechniania są prowadzone w odniesieniu do różnych grup odbiorców i w zależności od takiej grupy - komunikaty i narzędzia są zróżnicowane.

 

Celem projektu Wirtualne Laboratoria jest zbudowanie finalnego narzędzia edukacyjnego, wykorzystywanego podczas kształcenia w szkole o profilu: technik logistyk, a następnie wykorzystanie finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów na innych kierunkach kształcenia w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. W efekcie niezwykle istotne są działania z zakresu włączania do głównego nurtu polityki oświatowej (tzw. Mainstreaming), dzięki którym - wzorując się na wytycznych Sieci Tematycznych PO KL - ukierunkowano projekt na zmianę funkcjonującej obecnie polityki oświatowej niewykorzystującej kształcenia w oparciu o Wirtualne Laboratoria. Mainstreaming projektu ma także na celu zmianę postaw decydentów, podnoszenie świadomości wszystkich grup docelowych oraz przełamywanie stereotypów i obaw przed kształceniem w oparciu o podobne metody.

W zakresie mainstreamingu horyzontalnego duży nacisk kładziony będzie na mainstreaming praktyk, a więc lobbowanie za wykorzystaniem metody Wirtualnych Laboratoriów przy kształceniu na innych kierunkach zawodowych. Kierunki, w których możliwe jest zastosowanie tej metody przy wsparciu kształcenia - będą zidentyfikowane w trakcie trwania projektu. Ten rodzaj działań z zakresu włączania będzie prowadzony w kierunku użytkowników projektu (nauczycieli kształcących w przedmiotach zawodowych) oraz decydentów (dyrektorów szkół, którzy mają największy wpływ na realizowane w szkołach narzędzia kształcenia). Istotną rolę przy działaniach horyzontalnych pełnią Krajowe Sieci Tematyczne, dzięki którym wypracowany produkt może zacząć samodzielnie funkcjonować. Po wypracowaniu finalnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów - dzięki aktywizacji Sieci Tematycznych - zbadane zostanie spełnienie faktycznych potrzeb w szkołach, które testowały innowację. W przypadku pozytywnej opinii szkół, podjęte zostaną działania aktywizujące to środowisko w kierunku szerszego stosowania innowacji.

Ze względu na złożoność i rozległość systemu edukacji ponadgimnazjalnej w Polsce, a także fakt, że zmiany w procesie kształcenia w szkołach muszą być wygenerowane lub zaakceptowane przez decydentów wyższego szczebla kształtujących politykę edukacyjną - bardzo istotnymi w projekcie są działania z zakresu mainstreamingu wertykalnego. Najistotniejszym elementem tych działań jest transfer doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w ramach Wirtualnych Laboratoriów do głównego nurtu polityki oświatowej, tzw. mainstreaming polityk. Wywieranie wpływu na proces zmian polityki edukacyjnej będzie realizowane poprzez wykorzystanie efektów finalnych projektu (gotowej metody Wirtualnych Laboratoriów wraz z dokumentami określającymi możliwości jej wykorzystania na innych kierunkach kształcenia oraz podręcznikami, materiałami dydaktycznymi i innymi elementami rozjaśniającymi metodę i wspierającymi komunikację) w kontakcie z osobami mającymi wpływ na zmianę polityki oświatowej. Kluczowym wręcz elementem działań wertykalnych jest współpraca z Sieciami Tematycznymi, dzięki którym beneficjent może uzyskać kontakt z decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki edukacyjnej. Istotnym jest również dostęp do ekspertyz i porad poprzez wykorzystanie ekspertów w ramach Sieci Tematycznych. Przy współpracy z Sieciami Tematycznymi zostaną zidentyfikowane obszary legislacji, które mogą wesprzeć włączenie produktu do głównego nurtu polityki, a także będzie prowadzony lobbing decyzyjny, ukierunkowany na wprowadzenie zmian i ułatwień przy wykorzystywaniu finalnej metody kształcenia w szkołach zawodowych w całym kraju.

bottom02