Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Informacje ogólne

 

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. W sposób najprostszy metodę tę można wyjaśnić jako stworzenie możliwości korzystania przez szkoły z oprogramowania dotąd dla nich niedostępnego (bariery o charakterze finansowym, technicznym i organizacyjnym) do realizacji laboratoriów zawodowych. Możliwość ta zostanie zaoferowana poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sposobu dostępu do tego oprogramowania - wirtualny dostęp oraz współużytkowanie wielu szkół aplikacji znajdujących się poza infrastrukturą danej szkoły przez Internet (zagadnienie wirtualności w projekcie zostanie doprecyzowane w dalszej części informatora).

Metoda ta zostanie stworzona i przetestowana poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego, to jest Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych (WLLSiM). WLLSiM przeznaczone będą dla kierunku kształcenia technik logistyk (prowadzenie zajęć w ramach laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz laboratorium magazynowego). Opracowany zostanie również program nauczania uwzględniający wykorzystanie tego narzędzia (podręcznik dla nauczycieli, uczniów, dodatkowe materiały dydaktyczne w formie elektronicznej: szkolenie, prezentacje, filmy, dokumentacje w formacie PDF) zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Kształcenia w Zawodzie Technik Logistyk 342[04].

Doświadczenie z opracowania i wdrożenia WLLSiM pozwoli na stworzenie uniwersalnego, powszechnie dostępnego i innowacyjnego modelu budowy Wirtualnych Laboratoriów dla innych kierunków zawodowych. Produkt projektu "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" składać się będzie więc z dwóch elementów:

1) Innowacyjnego narzędzia edukacyjnego (WLLSiM) oraz programu nauczania z wykorzystaniem tego narzędzia w realizacji laboratorium logistyczno-spedycyjnego i laboratorium magazynowego.

2) Innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów (w ramach projektu zostaną wskazane kierunki kształcenia, dla których będzie możliwe opracowanie dedykowanych im Wirtualnych Laboratoriów).

Okres realizacji projektu:
od 1 czerwca 2010 roku do 29 czerwca 2012 roku

Budżet projektu:
3 463 928,00 zł

Realizatorzy projektu:
- Wyższa Szkoła Logistyki (Beneficjent / Lider Partnerstwa)
- L-Systems (Partner)

Instytucja Pośrednicząca (instytucja kontrolująca realizację projektu):
Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Charakter projektu:
Projekt należy do grupy projektów innowacyjnych testujących, co oznacza, że ma on na celu wypracowanie nowych rozwiązań, a następnie ich upowszechnienie oraz włączenie do głównego nurtu polityki oświatowej. Powoduje to konieczność jego realizacji zgodnie ze schematem projektów innowacyjnych. Dwa etapy realizacji projektu:
- I ETAP PRZYGOTOWANIA , czerwiec 2010 r. - grudzień 2010 r.
- II ETAP WDROŻENIA, styczeń 2011 r. - czerwiec 2012 r.

Uczestnicy projektu:
49 szkół testujących innowację (użytkownicy produktu - nauczyciele / odbiorcy produktu - uczniowie)

bottom02
Zobacz również
bottom02