Content
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjna metoda kształcenia do wykorzystania w prowadze-
niu lab. zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na różnych kierunkach kształcenia.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Innowacyjne narzędzie kształce-
nia wykorzystywane w prowa-
dzeniu lab. logistyczno-spedy-
cyjnego i lab. magazynowego dla kierunku technik logistyk.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
49 szkół testujących innowację wybranych zgonie z zasadą równomiernego rozmieszczenia przestrzennego oraz wyboru szkół z obsz. problemowych.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Działania z zakresu upowszech-
niania efektów projektu i włącza-
nia ich do głównego nurtu polityki oświatowej prowadzone na wszystkich etapach projektu.
więcej >>
Wirtualne Laboratoria
Sieci Tematyczne stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizu-
jącymi projekty innowacyjne oraz ekspertami i decydentami.
więcej >>
Źródło finansowania

 

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia). Przyznanie środków nastąpiło poprzez pozytywną oceną wniosku złożonego w ramach Konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne. Cel konkursu: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości" Temat konkursu: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Złożenie wniosku na konkurs: 18.02.2010 r. / podpisanie umowy o dofinansowanie: 02.09.2010 r.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych UE, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.

EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach:
1) przeciwdziałania bezrobociu,
2) rozwoju zasobów ludzkich.

Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym państwie zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach EFS służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie. Każde działanie finansowane z EFS opiera się na czterech filarach polityki zatrudnienia:
1. Zatrudnienie - działania na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy,
2. Przedsiębiorczość - działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm,
3. Adaptacyjność - zdolności przystosowawcze do nowych warunków na rynku pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców,
4. Równość szans - działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu obywateli do rynku pracy, w tym równego dostępu do pracy kobiet i mężczyzn.

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, 2007-2013:
Polska otrzyma w latach 2007-2013 największą alokacje środków EFS spośród wszystkich państw członkowskich. Wieloletni Program Operacyjny - pod nazwą "Kapitał Ludzki" - służy do zarządzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane obszary EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i kwalifikacje siły roboczej, jak również zajmuje się wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkoleń. Program Operacyjny KL będzie także wspierał dobre rządzenie, służbę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich. Obejmuje on dziesięć priorytetów. Priorytety 1-5 dotyczą wzmocnienia instytucji rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i administracji publicznej. Priorytety 6-10 skupiają się na osobach fizycznych oraz przedsiębiorstwach w poszczególnych regionach (zobacz opis priorytetów).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15 proc. ze środków krajowych.

Instytucjami odpowiedzialnymi w Polsce za organizację konkursów na projekty współfinansowane ze środków EFS (w ramach POKL) są:

a) komponent centralny (konkursy obejmujące cały kraj)

1) Ministerstwo Edukacji Narodowej
2) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

b) komponent regionlany (konkursy obejmujące poszczegółny województwa)

1) Wojewódzkie Urzędy Pracy dla danych województw
2) województwo wielkopolskie - WUP Poznań

bottom02
Zobacz również
bottom02